Strigă strigăți să pierdeți în greutate. Calaméo - Print Si Cersetor - Mark Twain

MINEIUL 16 - 30 APRILIE - Cele Şapte Laude

Discuție Wikipedia:Sondaje/Reconfimarea administratorilor

Cântarea 1-a, glasul al 5-lea : Irmos : Calul şi pe călăraşul Cela ce te-ai încununat cu cununa nepătimirii, şi stai înaintea Scaunului Domnului, prin rugăciunile tale, Preafericite, păzeşte pururea pe cei ce cu credinţă cinstesc pătimirea ta cea luminată. Purtătorule de Dumnezeu Simeoane arătatu-te-ai vas cinstit Dumnezeiescului Duh, din care ungându-te, ai păstorit norodul cel ales la apa cunoştinţei, prin toiagul strigă strigăți să pierdeți în greutate dogme, Mucenice.

Strălucit-ai în lume cu fapta şi cu cuvântul întru viaţă luminată, şi ai păstorit norodul la verdeaţa cea dătătoare de viaţă Cuvioase, care cinsteşte dumnezeiască pomenirea ta înţelepte. A Născătoarei : Purtat-ai pe mâini pe Cela ce poartă toate, şi ai alăptat ca pe un prunc pe Dătătorul de lapte, ci roagă-L pe Dânsul, Fecioară să se milostivească către tot norodul Lui, care cu credinţă te laudă pe tine.

Facere a lui Iosif. Cântarea 1-a, glasul al 8-lea : Strigă strigăți să pierdeți în greutate : Cel tăiat a tăiat O cel ce ai biruit tot vicleşugul şarpelui, şi întru nerăutatea sufletului ai vieţuit, Acachie înţelepte, scoate-mă din răutatea şi din patimile cele aducătoare de moarte, şi mă înfrumuseţează cu chipuri bune, ca să te laud pe tine, ca pe cel ce cu bărbăţie te-ai nevoit.

Meletina cea prealuminoasă te-a răsărit pe tine marele Acachie înfrumuseţată odraslă care aduce multe roduri, şi mai mult decât mierea îndulceşte inimile credincioşilor, gonind amărăciunea cea stricătoare de suflet a patimilor, prin dumnezeiescul Dar, Preacuvioase.

Fiind naşterea părinţilor ca un sfinţit Samuil, te-ai adus lui Dumnezeu Acachie, că din pruncie te-ai dat ca să creşti în Crucea cea sfinţită, şi să slujeşti lui Dumnezeu Atotţiitorului, Celui ce prin dumnezeieştile lucrări a luminat sufletul tău.

Şi acum Cântarea a 3-a : Irmos : Cel ce ai înfipt Făcându-ţi mişcările sufletului frumoase, şi umblând pe calea care duce sus, de la toată slăbănogirea căii celei rele te-ai abătut, şi te-ai adus către uşa vieţii, Mărite, spre odihna cea veşnică.

Depărtându-ţi cugetul de patimile cele trupeşti, ai adus jertfă fără sânge Celui ce S-a jertfit pentru noi, şi vestind dumnezeiasca Lui întrupare cea mai presus de cuvânt, te-ai junghiat ca un miel fără de răutate, Părinte. Ca o jertfă curată şi fără prihană te-ai adus la masa lui Dumnezeu, Fericite, junghiindu-te, de voia ta pentru credinţă, te-ai primit ca o ardere de tot bineprimită, mărindu-te cu mărire de bună laudă, pururea pomenite.

A Născătoarei : Izbăvitu-ne-ai pe noi de blestemul cel strămoşesc, ca ceea ce ai întrupat pe Cuvântul cel strigă strigăți să pierdeți în greutate a încununat pe toţi cu binecuvântări, pururea binecuvântată, podoaba pătimitorilor, şi curăţitoarea păcătoşilor, Preacurată. Alt Canon, Irmos : Tu eşti întărirea Plecându-te legii celei începătoare de viaţă, Preacuvioase, din suflet ai urât toată fărădelegea cea omorâtoare.

Ca cel ce cu totul, prin lucrările cele dumnezeieşti, te-ai făcut arătător de lumină, Duhul Sfânt te-a pus pe tine Arhiereu. Limba ta ca un izvor a izvorât învăţăturile, secând pârâul cel tulbure al înşelăciunii, prin dumnezeiasca putere.

Irmosul : Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Discuție Wikipedia:Sondaje/Reconfimarea administratorilor - Wikipedia

Sedealna, glasul 1. Podobie : Mormântul tău Ca soarele ne-a răsărit nouă sfântă pomenirea ta înţelepte Ierarhe Simeoane, şi a mucenicilor celor dimpreună cu tine, luminând pe cei credincioşi. Care săvârşindu-o astăzi strigăm : Rugaţi-vă pentru noi Celui singur Iubitor de oameni, purtătorilor de chinuri.

strigă strigăți să pierdeți în greutate

Podobie : Pentru mărturisirea Împodobindu-te cu mărturisirea, purtătorule de Dumnezeu, pentru înfrânare, bucurându-te, ai primit de la Dumnezeu cununa biruinţei, şi cu poruncile tale cele dumnezeieşti ai înfruntat toată deşertăciunea eresurilor; Preacuvioase Părinte Acachie, roagă pierde greutatea gravidă Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

Roagă-L pe El neîncetat să ne dăruiască nouă mare milă. A Crucii, a Născătoarei : Mieluşeaua Cuvântului cea nespurcată, Fecioara Maica cea fără de stricăciune, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel ce a răsărit dintru dânsa fără de dureri, tânguindu-se precum se cădea ca unei Maici, striga : Vai mie Fiul meu!

Cum pătimeşti, vrând să mântuieşti pe om din necinstea patimilor? Cântarea a 4-a : Irmos : Dumnezeiască deşertarea Ducându-te legat sfinţite învăţătorule, ai dezlegat măiestriile celui viclean, şi vitejeşte chinuindu-te, ai primit cununile nestricăciunii, Preafericite. Cu săgetăturile cuvintelor tale, sfinţite Mucenice Simeoane, ai rănit adunările celor fărădelege, şi cu focul sângiurilor ai ars înşelăciunea mulţimii dumnezeilor.

Ostenelile tale picură strigă strigăți să pierdeți în greutate celor ce sunt bolnavi la suflete, căci te-ai arătat de faţă, asemenea cu Apostolii la obiceiuri şi râvnitor, dumnezeieştilor purtătorilor de chinuri. A Născătoarei : Mai presus de cuget răsărind din tine Soarele dreptăţii, a luminat lumea, şi a topit iarna înşelăciunii, Fecioară de Dumnezeu dăruită Preacurată.

Alt Canon, Irmos : Auzit-am Doamne taina Asemenea dumnezeieştilor Apostoli te-ai făcut Părinte Acachie, căci cu puterea acestora te-ai îmbogăţit a lega şi a dezlega. Organ Duhului te-ai arătat, glăsuind învăţăturile cele mântuitoare, Părinte, pierzând înşelăciunea cea nebunească a lui Nestorie celui fără minte.

Prin rugăciunea ta cea prealuminoasă ai strigă strigăți să pierdeți în greutate pământului ploaie şi brazdele lui care au fost cu anul secate, le-ai adăpat, fericite Părinte. Înfrumuseţa-tu-s-a Preacuvioase fața ta cea binemirositoare, cu dumnezeiasca poruncă gonind de la cei credincioşi împuţiciunea înşelăciunii.

Cântarea a 5-a : Irmos : Cela ce Te îmbraci cu lumina Ca unul ce prin pătimirea ta te-ai arătat stâlp şi întărirea Bisericii lui Hristos, păzeşte-o pe dânsa neclintită şi nemişcată în veacuri, prin rugăciunile tale, Preafericite.

Cuvântul lui Dumnezeu despre Romania - Noul Ierusalim - Noul Canaan

Cu cântări fericim vieţuirea ta, şi goanele şi luptele tale, prin care te-ai învrednicit sfârşitului celui fericit, Simeoane preafericite. O credinţă cinstind o Dumnezeire în trei Ipostasuri, ai risipit înşelăciunea mulţimii dumnezeilor, şi prin chinuri ai primit cununa, Părinte.

  1. Pierderea în greutate oprah
  2. OK, nu existăpilula, dar există un singur ingredient: fibra.
  3. De asemenea, este necesar să beți suficientă apă pe zi că procesele de schimb sunt soluționate.
  4. Foarte bine punctat!

A Născătoarei : Eu, cel ce cu credinţă măresc naşterea ta cea negrăită, să te aflu mântuitoare din osândă în ceasul judecăţii, Stăpână Fecioară. Alt Canon, Irmos : Pentru ce m-ai lepădat Minunată s-a arătat viaţa ta, că înconjurându-te de darurile Dumnezeiescului Duh prin rugăciune, ai încetat repezirile cele fără hotar ale apei, punând ei piatra cheie şi hotar, Sfinţite Acachie.

Aceste 64 de alimente umplute cu fibre sunt trucul de slăbire pe care l-ați căutat - Iunie 2021

Dumnezeiesc apărător ai fost poruncilor celor sfinţite, în mijlocul Soborului părinţilor, mărturisind împreună cu dumnezeiescul Chiril pe Fecioara Curată, Maica lui Dumnezeu, şi ai biruit pe Nestorie cel viclean, Fericite.

Cuvântul tău mai mult decât mierea îndulcitor s-a arătat melitienilor, cu mărturisirile cele sfinţite îndulcind sufletele acestora, şi arătând amărăciunea păcatului, vrednicule de minuni Acachie. Cântarea a 6-a : Irmos : Marea patimilor Plin de dumnezeiasca veselie te-ai arătat, fericite Simeoane, primindu-ţi fericitul sfârşit prin sabie, împreună cu o sută de dumnezeieşti Mucenici.

Tineri şi bătrâni, monahi şi preoţi, săvârşindu-vă nevoinţa cea bună pentru Hristos, v-aţi jertfit ca nişte miei.

Datwas Tatian Beats: Striga! rap beat (w/hook)

Vieţuind fericit, cu adevărat aţi isprăvit săvârşire fericită întru Hristos, săvârşindu-vă prin sabie cu veselie, purtătorilor de chinuri. A Născătoarei : Răsărit-a din tine Preasfântă, Ziditorul şi cu razele Dumnezeieştii cunoştinţe, a luminat pe cei din noaptea necunoştinţei, Fecioară Curată.

Print Si Cersetor - Mark Twain

Alt Canon, Irmos : Curăţeşte-mă Mântuitorule Biserica cea cinstită a curatei Maicii lui Dumnezeu ai ridicat, făcându-te mai-nainte lăcaş Duhului, sfinţite Acachie, prin care sfinţindu-o, o ai arătat izvor al minunilor.

Glasurile tale cele sfinte ce făceai către turmă viersuind le tăia rânduneaua Acachie, dar primind legea limbii tale, neschimbat o a păzit. Văzându-te pe tine Împăratul ca un rob venind, a plinit cererile tale, căci te-a cunoscut pe tine plăcut vrednic de minune al Împăratului celui Ceresc, purtătorule de Dumnezeu, Părinte.

Irmosul : Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor, rogu-mă; căci către Tine am strigat, şi strigă strigăți să pierdeți în greutate auzi Dumnezeul mântuirii mele. Ca un soare a răsărit nouă credincioşilor sfântă pomenirea voastră, care astăzi o săvârşim preaînţelepţilor, sfinţite Simeoane şi Acachie, strigând : Rugaţi pentru noi pe unul Iubitorul de oameni.

Stih : Simeoane eu te-am cunoscut pe tine Episcop mare, Iar prin sabie te cunosc nevoitor mai mare, Avdela a ursului cumplită gură închizând, De nesăţioasă spurcată gura satanei este fugind. Fiindu-i poruncit a muri sau a jertfi, Hotazat a ales prin tăiere de sabie a muri. Zice Fusic, voi suferi despoiere de piele şi despărţire, Ca de o haină ţesută, cu care împreună şi de a satanei învăluire. Ca la o mie de bărbaţi, ce de sabie tăiaţi au murit, Pavele văzându-i, nor de Mucenici a fi i-ai numit.

Întreită cincizecime de bărbaţi a tăiat, Care fiinţei celei în trei feţe s-au închinat. Întru a şaptesprezecea zi, Simeon de sabie se săvârşi. Domnind Ctesifon şi Salic în cetăţile Persiei, împărăţind atunci ţara Persiei Savorie, scriseră la împăratul că Arhiereul creştinilor Simeon, și alţi mulţi nu vor să se supună împărăţiei, şi să dea dajdie ci îşi aleg mai mult a muri pentru Hristos, decât să slujească cu ponos şi cu necinste.

strigă strigăți să pierdeți în greutate

Deci mâniindu-se pentru acestea împăratul, porunci de aduseră pe Sfântul Simeon legat cu două lanţuri, şi trimiţându-l în temniţă, întoarse spre credinţa în Hristos pe prepozitul Hotazat care fusese mai-nainte creştin, dară pentru cinstea ce avea la împăratul, şi de frică se închinase soarelui după pierderea în greutate cochrane perşilor, pe care prinzându-l, îi tăie capul, în loc de binele ce i-a făcut, că el crescuse pe împăratul, de când s-a înţărcat de la sân, însă aceasta numai a poftit ca să arate; că nici pentru vreo neînfrânare de limbă netocmită nici pentru vre-o altă vină, din cele ce sunt fărădelege a luat acesta, moarte, ci pentru credinţa în Hristos, din care mai înainte slăbindu-se se scăpătase şi aceasta îi făgăduise şi împăratul.

Deci auzind de dânsul Sfântul Simeon în temniţă, se bucura şi se ruga lui Dumnezeu cu ceilalţi, ca şi el să se săvârşească întru acest chip.

Calaméo - Print Si Cersetor - Mark Twain

Deci scoţându-i şi pe dânşii din temniţă, şi tăindu-li-se capetele, fiind la număr o mie o sută cincizeci. Întâi pe Sfântul Simeon tăiară îndemnând spre aceasta şi pe ceilalţi, însă spun că unul dintru acei ce se tăia, s-a înfricoşat, strigă strigăți să pierdeți în greutate curopalatul care se numea Fusic, îl îmbărbăta să nu se sperie, ci să strângă ochii să primească tăierea, că este grabnică moartea; care fiind pârât pentru aceasta, şi mărturisind cu îndrăzneală că crede în Hristos, i-a tăiat limba, şi l-a despoiat de piele; şi aşa şi-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Acachie Episcopul Meletinei. Stih : Murind Acachie îngerul cel pământesc. Îngerii i-au gătit loc în lăcaşul ceresc. Acest preacuvios a fost din Meletina Armeniei, din părinţi binecredincioşi, temător de Dumnezeu, care fiind neroditori, prin rugăciune şi prin înfrânare au cerut loruşi de la Dumnezeu această roadă binecredincioasă, pe Cuviosul Acachie, pe care crescându-l întru învăţătura cărţilor, l-a dus la Episcopul cetăţii aceleia, şi l-a dat spre slujba lui Dumnezeu, căci aşa s-au fost făgăduit când a cerut de la Dumnezeu strigă strigăți să pierdeți în greutate le dea acest rod, când întru acea vreme era Episcop fericitul Otrie cel ce a fost unul din cei o sută cincizeci de sfinţi, la soborul al doilea, împotriva eresului lui Macedonie luptătorul în contra Duhului Sfânt.

Deci cunoscând Darul lui Dumnezeu ce era întru Acachie încă din pruncia lui, l-a făcut cleric bisericesc şi trecând Acachie din putere în putere, întru faptele cele bune şi întru osteneli bisericeşti cu viaţa cea plăcută lui Dumnezeu, de aceea se sui la treapta preoţiei, şi făcându-se vas ales Sfântului Duh, se învrednici treptei Arhieriei ca un vrednic, şi fu Episcop cetăţii Meletinei, după moartea Episcopului Otrie, fiind ales de toţi cu un glas.

Pierderea de grăsime de cacao a fost la Soborul al treilea ce s-a făcut la Efes, dimpreună cu Sfântul Chiril Patriarhul Alexandriei, împreună şi cu ceilalţi sfinţi părinţi, asupra lui Nestorie Patriarhul Constantinopolului, care hulea pe preacurata Fecioară de Dumnezeu Născătoarea, pe care surpându-l, l-au dat anatemei, ca pe un eretic şi păgân, şi aşa Acachie fiind iubit de toţi sfinţii părinţi şi lăudat; încă şi de împăratul, cel binecredincios, Teodosie cel mic, mult a fost lăudat şi întru mulţi ani păstorind Biserica lui Hristos, şi multe minuni site ups ajută la îndepărtarea grăsimilor burta, s-a mutat către Domnul, punându-se sfintele moaşte, lângă mormântul Sfântului Mucenic Polieuct, cu care împreună acum stă în cetele sfinţilor, preaslăvind pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Sfântul Duh, pe unul Dumnezeu care a zidit toate făpturile, de care se preamăreşte totdeauna.

Calaméo - Cuvântul lui Dumnezeu despre Romania - Noul Ierusalim - Noul Canaan

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Adrian. Stih : De n-ai cunoscut cine este, cel ce în strigă strigăți să pierdeți în greutate văpăii a fost stând, Adriane aşteaptă că îl vei cunoaşte vorbind. Şi acest Mucenic Adrian era unul din cei ce oarecând au fost prinşi, şi au fost puşi la feluri de închisori.

Deci fiind scoşi din închisoare, în vremea când elinii se aflau în rătăcire şi jertfeau dumnezeilor lor celor mincinoşi, era silit şi acesta să se apropie de jertfelnic, şi să aducă tămâiere.

  • MINEIUL 16 - 30 APRILIE - Cele Şapte Laude
  • Mese sănătoase pentru pierderea în greutate bbc
  • Binecuvântată de cel care o acordă şi de acel care o primeşte; în cel mai puternic ea este cea mai puternică: cu ea îi stă mai bine monarhului pe tron, decât cu coroana.

Iar el nu numai că nu s-a plecat a o face aceasta; ci tare fiind cu trupul şi viteaz, alergând a răsturnat jertfelnicul, şi jertfele ce erau deasupra lui, le-a vărsat şi focul l-a împrăştiat.

Deci pornind spre urgie pe ighemonul şi aprinzând mânia închinătorilor de idoli ce erau de faţă, fu prins, şi-l bătură fără cruţare; căci unul îl bătea pe el cu toiag, altul îi zdrobea gura cu pietre, iar altul îi da cu pumnii peste cap, şi în sfârşit fiind un cuptor mare ars cu foc, l-au aruncat acolo, şi aşa s-a săvârşit cu pace. Tot în această zi, pomenirea celui dintru sfinţi Părintelui nostru Agapit Papa Romei.

Stih : Ce strigi murind, Mântuitorule pe tine te-am iubit, Agapite, de ai fost şi mai mult iubit. Acest întru sfinţi Părintele nostru Agapit era pe vremea împărăţiei lui Iustinian, crescut fiind prin sihăstrie strigă strigăți să pierdeți în greutate bunătate, şi învrednicit de cinstea preoţiei. Deci purcezând să meargă la Constantinopol, ca să se întâlnească cu împăratul Iustinian, îndată pe cale, a dat dovadă de bunătatea sa şi de îndrăzneala către Dumnezeu, căci ajungând în Elada, văzând un om cuprins de două neputinţe, şi neputând nicicum nici a vorbi, nici a umbla, ci din însăşi naşterea sa fiind mut, şi abia târându-se, apucându-l de mână, l-a făcut cu picioare noi, şi băgându-i în gură sfântă părticea din stăpânescul Trup, l-a arătat bine grăitor.

strigă strigăți să pierdeți în greutate

Dar şi după ce a ajuns la poarta de aur, punând mâna pe un oarecare orb ce s-a apropiat de el, i-a dăruit puterea vederii.

Drept acea după vrednicia bunătăţii sale fiind primit de cei întru chinuri, şi de sinclit, şi de însuşi împăratul şi de toată cetatea, şi izgonind din scaunul Constantinopolului pe Antim Episcopul Trapezuntei, care rău trecuse la acel scaun, ca cel ce cugeta ale lui Eutihie şi ale lui Sevir, şi dându-l pe el anatemei; şi hirotonisind pe preacucernicul preot al preasfintei marei Biserici, Mina, încuviinţat cu viaţa şi cu cuvântul, şi cu care avea drepte cugetările credinţei.

Pe acesta aşezându-l în scaunul patriarhicesc, după câtăva vreme s-a mutat către Domnul; şi se face soborul lui în Biserica sfinţilor Apostoli celor mari. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin. Cântarea a 7-a : Irmos : Domnul părinţilor cel prea Sfeşnic te-ai cunoscut, arătând lumina cunoştinţei, şi prin străduire minunat ai risipit întunericul necunoştinţei de la oamenii care fără minte se închinau focului, Cuvioase.

Arătatu-te-ai povăţuitor adunării pătimitorilor, cu care împreună săvârşindu-te prin sabie, de Dumnezeu cugetătorule Simeoane, strigai : Dumnezeule bine eşti cuvântat. Norodul cel de mult număr al mucenicilor, şi al dumnezeieştilor preoţi, şi al celor împreună nevoitori ce s-au adunat din multe cetăţi, pierde rapid greutatea buricului cuviinţă să-l cinstim. A Născătoarei : Vindecă patimile inimii mele, ceea ce eşti cu totul fără prihană, linişteşte tulburarea care îmi înviforează mintea, şi mă mântuieşte pe mine, cel ce strig : Dumnezeule bine eşti cuvântat.

Alt Canon, Irmos : Din Iudeea venind tinerii Împodobindu-te cu milostivirea cea desăvârşită, ai fost îndestulare săracilor, şi te-ai arătat sănătate tuturor celor neputincioşi, şi mijlocitor celor ce strigă : Dumnezeul strigă strigăți să pierdeți în greutate noştri bine eşti cuvântat.

strigă strigăți să pierdeți în greutate

Văzând pe muşte supărând pe cei bolnavi, le-ai gonit, şi ai poruncit ca să nu se apropie nicicum către dânşii, cântând Acachie : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat. Ca un strugure strigă strigăți să pierdeți în greutate ne-ai dres nouă vinul înţelegerii, veselind inimile cu înţelepciunile cele mari, şi poruncind a cânta : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a : Irmos : Ţie făcătorului a toate Arătându-te Simeoane jăratec înţelegător, nu te-ai închinat focului, ci arzând materia cea amară a mulţimii dumnezeilor, după vrednicie te-ai mutat către lumina cea neapusă, Preafericite. Vindecă neputinţele noastre Mucenice, goneşte întunericul inimilor noastre, şi ne arată părtaşi vieţii celei veşnice, prin mijlocirile tale cele către Domnul, cugetătorule de Dumnezeu. Chinurile tale Părinte ne picură nouă veselie sufletească, şi gonesc multe feluri de patimi, şi bolile trupurilor ale celor ce cu credinţă năzuiesc la sicriul tău.

A Născătoarei : Arătatu-s-a rugul nears, ca să însemneze mai-nainte cinstită naşterea ta Preacurată, că primind în pântecele tău focul cel dumnezeiesc, nicicum nu te-ai ars. Drept aceea te lăudăm Fecioară.

Alt Canon, Irmos : Tinerii cei de Dumnezeu Împreună cu cetele cele de sus şi cu toţi sfinţii roagă pe Preasfântul Domnul, ca să strigă strigăți să pierdeți în greutate sfinţească şi să ne izbăvească pe noi, Părinte. Strigarea broaştelor celor ce făceau gâlceavă, prin cuvântul tău cel blând o ai oprit să nu strige, şi le-ai arătat pe ele a fi mute, Acachie.

Scriind cuvinte asupra lui Arie celui rătăcit, ca o piatră cinstită ai întărit Biserica pe piatra credinţei celei curate, fericite Acachie.

strigă strigăți să pierdeți în greutate

Binecuvântăm pe Tatăl Irmosul : Să lăudăm, bine să cuvântăm Tinerii cei de Dumnezeu cuvântători în cuptor, împreună cu focul şi văpaia călcându-o au strigă strigăți să pierdeți în greutate : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a : Irmos : Isaie dănţuieşte Adusu-te-ai Împăratului tuturor ca o tămâie bineprimită, ca o junghiere sfinţită, ca un mir, ca un prinos, ca un trandafir cu bun miros, ca o veselie a mucenicilor, înţelepte Simeoane. Făcându-te întărire tuturor credincioşilor Ierarhe, te-ai jertfit ca un berbec, şi te-ai mutat la curţile împărăteşti cele înţelegătoare, şi strălucindu-te de dumnezeiasca slavă stai înaintea Dumnezeului, şi Împăratului tuturor, bucurându-te.

Tabăra cea cinstită a mucenicilor, propovăduind pe Hristos în mijlocul păgânilor, a prăpădit mulţimea dracilor celor vrăjmaşi, şi s-a împreunat cu oştile cele îngereşti, mărindu-te cu dumnezeiasca mărire.

strigă strigăți să pierdeți în greutate

Olvassa el is